لطفا کمی صبر کنید....

بانک جامع متون علمی اقتصاد مقاومتی - تعداد آثار: ۱۸۷ عدد
مقالات، پایان نامه ها، گزارش های پژوهشی و کتب مرتبط با اقتصاد مقاومتی خود را از طریق دکمه بارگزاری به این بانک جامع اضافه کنید.
نوع اثر نام اثر مکان ارائه نویسنده اصلی سال ارائه دریافت
گزارش ماهنامه اقتصاد مقاومتی فضای مجازی مدیرمسئول ۱۳۹۶
گزارش اقتصاد مقاومتی راهکاری برای خروج از وابستگی به نفت دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز مهدی ضیائی ۱۳۹۵
مقاله طراحی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی: در راستای گفتمان سازی و تولید علم پدافند اقتصادی ماهنامه تخصصی ایمن راهبرد یاسر سلیمانی ۱۳۹۶
گزارش پرسش های رایج و پاسخ های کوتاه در زمینه اقتصاد مقاومتی: الزامات و پیامدهای تولید ملی چیست؟ ماهنامه فکه یاسر سلیمانی ۱۳۹۶
گزارش پرسش های رایج و پاسخ های کوتاه در زمینه اقتصاد مقاومتی: تولید ملی چیست؟ ماهنامه فکه یاسر سلیمانی ۱۳۹۶
مقاله دفاع ملی و اقتصاد مقاومتی؛ بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر روند دفع تهدیدات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیدمحمدجواد قربی ۱۳۹۵
گزارش منابع علمی مرتبط با اقتصاد مقاومتی دانشگاه های سطح کشور علی عرب صالحی ۱۳۹۶
گزارش اقتصاد مقاومتی؛ تهدید محوری یا چالش محوری ماهنامه پدافند اقتصادی سیدمحمدجواد قربی ۱۳۹۵
مقاله زیست مومنانه و اقتصاد مقاومتی؛ واکاوی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر روند اقتصاد مقاومتی در جامعه‌ی ایرانی ماهنامه فرهنگ اسلامی سیدمحمدجواد قربی ۱۳۹۵
مقاله پژوهشی در معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران فصلنامه سیاست دفاعی سیدمحمدجواد قربی ۱۳۹۵